ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2015 ROKU
2015-07-28

zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych.


W ostatnich miesiącach obserwujemy szczególne nasilenie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wydatkowania przez pracodawców środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ZUS została utworzona odrębna komórka zajmująca się kontrolami wyłącznie w tym zakresie.


W prowadzonych kontrolach analizowane są m.in. wydatki na paczki świąteczne, bony towarowe, imprezy integracyjne, dofinansowania do wyjazdów wypoczynkowych. Efektem wzmożonych kontroli są liczne spory z płatnikami, w ramach których zapadają wyroki sądów powszechnych, rzucające niejednokrotnie nowe światło na stosowane do tej pory kryteria socjalne.


 Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w gospodarowaniu Funduszem oraz nieprawidłowe postanowienia regulaminów oraz praktyki pracodawców, które powodują negatywne konsekwencje w kontekście prowadzonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych i toczących się postępowań w wyniku tych kontroli. Zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem  orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowisk i interpretacji Generalnego Ochrony Danych Osobowych, a także Państwowej Inspekcji Pracy.


Wykładowca wskaże najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje prawne dla Pracodawców.


Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.


Szkolenie adresowane jest do:


    Dyrektorów Personalnych


    Kierowników oraz Specjalistów Działów Kadr i Płac


    Kierowników i Specjalistów Działów Księgowości i Finansów


    Osób pełniących funkcje kierownicze


    Szefów firm


    Przedstawicieli załóg ZFŚS


    Przedstawicieli Związków Zawodowych


Program szkolenia:


1. Zasady i tryb tworzenia oraz zmiana regulaminu Funduszu przez pracodawcę ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych.


2. Ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy.


3. Tworzenie Funduszu i jego istota (odpisy i zwiększenia).


4. Problem pracowników będących jednocześnie emerytami – pracownikami.


Kiedy emeryt przestaje być uprawnionym do świadczeń. Fundusz a świadczenie przedemerytalne. Powrót do pracy osoby posiadającej uprawnienia emerytalne a świadczenia z Funduszu.


5. Zasady gospodarowania Funduszem (kryteria socjalne, obowiązek różnicowania świadczeń i usług, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych i ZUS, pojęcie domownika, wpływ rozdzielności majątkowej małżeńskiej a kryterium majątkowe).


6. Kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych - upoważnienia


7. Szczególna rola związków zawodowych i skutki pominięcia związków przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu.


Skutki pominięcia związków zawodowych. Tryby współpracy ze związkami zawodowymi i możliwe sposoby zapewnienia udziału związków zawodowych gwarantowanych przepisami prawa.


8. Osoby objęte  działalnością socjalną (krąg osób uprawnionych, zatrudnieni współmałżonkowie a świadczenia z Funduszu).


9. Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników (w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o dochodach, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów).


Zgody na przetwarzanie danych osobowych, w uwzględnieniem problematyki przetwarzania danych o stanie zdrowia.


10. Ochrona danych osobowych w kontekście gospodarowania Funduszem:


- zakres danych, których może domagać się pracodawca od osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu


- rodzaje danych osobowych na potrzeby Funduszu


- zasady przetwarzania danych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu


- udzielanie upoważnień do przetwarzania danych i ewidencja osób upoważnionych


11. Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele, w tym:


- świadczenia związane z wypoczynkiem (tzw. „wczasy pod gruszą”)


- imprezy  integracyjne


- bilety, karnety


- pożyczki na cele mieszkaniowe (zawieranie umowy i jej treść, cel mieszkaniowy, zabezpieczenia, umorzenie i zawieszenie spłaty)


- zapomogi (w tym pojęcie długotrwałej choroby, zdarzenia losowego) i inne.


Nieprawidłowości w wydatkowaniu. Uznaniowość. 


12. Problem finansowania z Funduszu imprez o charakterze masowym (poczęstunki, festyny itp.)  w świetle rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska Ministerstwa Finansów i praktyki organów podatkowych. Różnicowanie udziału w imprezach masowych oraz problem opodatkowania udziału w imprezie w świetle aktualnej linii orzeczniczej, praktyk i stanowiska Ministra Finansów.


13. Brak różnicowania świadczeń a konsekwencje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w ocenie Sądu Najwyższego (wyrok z 16 września 2009r.) oraz ZUS. Prowadzone kontrole i ich kierunek.


14.  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a wydatkowanie świadczeń z Funduszu ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w imprezie masowej.


15. Problem  kart podarunkowych finansowanych z Funduszu oraz bonów towarowych i biletów.


16. Świadczenia socjalne a egzekucja komornicza.


17. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy.


18. Niedopuszczalne postanowienia regulaminów na przykładach.


Metody prowadzenia warsztatów:


Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia - ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.


Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Wieloletni Sędzia Sądu Pracy


 


Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Najlepiej oceniany wykładowca przez Specjalistów HR i Kadr.


Od 1999 r. wykładowca - asystent w Katedrze Prawa.


Autorka licznych artykułów:


„Nowelizacja Kodeksu pracy”,


„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,


„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,


„Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.


Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.


http://www.effect.edu.pl/Karta_zgloszenia_uczestnictwa.zip
http://www.effect.edu.pl/referencjeWszelkich dodatkowych informacji na temat szkoleń udzielają


Agnieszka Cwigon       Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl

powrót do listy