Zmiany w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2015-10-23


Zmiany od 28 czerwaca, 11 wrzesnia 15wrzesnia 19 listopada, 20 listopada 2015 r. oraz 1 i 7 stycznia 2016r.
 

Aby usystematyzować i uaktualnić wiedzę  oraz uzyskać wyjaśnienia dot. zawiłych przepisów regulujących budowlany proces inwestycyjny, zapraszamy na seminarium.

Program seminarium:

1.        Jak ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływają na możliwość zrealizowania inwestycji budowlanej

2.        W jakich przypadkach wymagane jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1.      jakie inwestycje wymagają ustalenia lokalizacja inwestycji celu publicznego - zmiany

2.2.      jakie inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy - zmiany

2.3.      jakie inwestycje nie wymagają ustaleń urbanistycznych

3.        Jak zgodnie ze słowniczkiem ustawy kwalifikować rodzaje obiektów i rodzaje robót budowlanych:

3.1.      roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

3.2.      obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe

3.3.      obszar oddziaływania obiektu budowlanego,

3.4.      zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

4.        Jakie dokumenty i rozstrzygnięcia zgodnie z Prawem budowlanym są konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych:

4.1.      co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na budowę - nowe wzory

4.2.      pozwolenie na budowę i wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę - zmiany

4.3.      nowe elementy wniosku o pozwolenie na budowę i rezygnacja z wybranych elementów wniosku

4.4.      elektroniczny wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego

4.5.      dokumenty niezbędne do zgłoszenia - zmiany

4.6.      zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie,

4.7.      dziennik budowy - zmiana rozporządzenia

4.8.      zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych -zmiana terminu

5.        Jak przeprowadzić proces budowlany zgodnie z PB:

5.1.      jakie obowiązki ciążą na i inwestorze,

5.2.      jakie obowiązki spoczywają na uprawnionych uczestnikach procesu budowlanego: projektancie, kierowniku budowy, inspektorze nadzoru inwestorskiego,

5.3.      kiedy inwestor musi a kiedy może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego

5.4.      jakie zmiany można wprowadzać w trakcie budowy, które zmiany są istotne a które nieistotne

5.5.      kiedy odstąpienia od projektu budowlanego wymagają projektu zamiennego a kiedy wystarczające są, zmiany w projekcie,

6.        Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę

6.1.      kryteria definiowania istotnego nieistotnego odstąpienia,

6.2.      jakie obowiązki ma projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpienia,

6.3.      jak uzyskać wiążące stanowisko organu w przedmiocie rodzaju odstąpienia i uniknąć ryzyka

7.        Jak uniknąć samowoli budowlanej albo zminimalizować jej konsekwencje

7.1.      budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia z projektem budowlanym

7.2.      budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu

7.3.      wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę

7.4.      nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego

7.5.      wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami

7.6.      wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

7.7.      możliwość uzyskania ulgi w opłatach legalizacyjnych

8.        Jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i przystąpić do użytkowania

8.1.      jakie dokumenty są wymagane do zakończenia budowy,

8.2.      jak kończy budowę kierownik budowy

8.3.      kiedy wystarczy zgłoszenie obiektu do użytkowania,

8.4.      kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie i kiedy decyzja uprawnia do podjęcia użytkowania

8.5.      kiedy można legalnie użytkować część obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót i w trakcie trwania budowy

Wykładowca - arch. Mariola Berdysz

 

Ukończyła Politechnikę Łódzką, Wydział Budownictwa i Architektury w zakresie Architektury w roku 1983r.

Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej.

Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej

Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego

(1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98)

Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu.

Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej i codziennej a także jest współautorką publikacji książkowej Uprawnienia budowlane wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne poradnik praktyka wydawanego przez wydanictw Dashofer.

Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control.

Jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie

Warunki uczestnictwa w szkoleniu-

przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia na fax. lub mail

(zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko uczestnika szkolenia,

termin i temat szkolenia oraz dane do faktury - nazwa firmy, adres i NIP)

oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu szkolenia.

Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury

(wymaga podpisu księgowego).

 

Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu

Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.

 

Cena szkolenia 450 zł +23%Vat  

 

fwb5@fwb5.org

powrót do listy