Praca z cementem w okresie zimowym
2015-11-17

Okres obniżonych temperatur w który niewątpliwie już wkroczyliśmy niesie ze sobą ogrom zagrożeń dla prowadzenia robót betoniarskich. Niestety pomimo licznych wytycznych, instrukcji i poradników nadal mamy do czynienia z dużą ilością błędów i zaniedbań podczas prowadzeniu prac betonowych w obniżonych temperaturach. Elementarna wiedza połączona z profilaktyką może skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom działania niskich temperatur.

Zaczęło się, cieplej nie będzie. Okres obniżonych temperatur w znacznym stopniu utrudnia prawidłowe przeprowadzenie prac betonowych. Należy pamiętać, że znaczne wydłużenie czasu wiązania cementu i twardnienia betonu obserwujemy już w temperaturze poniżej +10°C, natomiast spadek temperatury poniżej 0°C prowadzi do prawie całkowitego zatrzymania powyższych procesów.


Komponując receptury mieszanek betonowych tzw. „zimowych” należy kierować się uzyskaniem w jak najkrótszym czasie wytrzymałości przy której beton jest odporny na zamrożenie bez uszkodzeń (zazwyczaj fc ˃ 5MPa) tak zwanej wytrzymałości bezpiecznej, oraz wymaganej wytrzymałości dla stwardniałego betonu. Podstawowym działaniem jest zwiększenie ilości cementu, stosowanie cementów charakteryzujących sie wysokim ciepłem hydratacji, wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczonym symbolem R) oraz cementów wyższych klas wytrzymałościowych. Cementy workowane charakteryzujące się w/w parametrami dostępne na naszym rynku to: Cement CZERWONY (CEM I 42,5R) oraz Cement ZIELONY (CEM II/A-V 42,5R). Generalną zasadą podczas projektowania mieszanki jest obniżenie stosunku wodno cementowego nie tylko poprzez zwiększenie ilości cementu, ale również poprzez ograniczenie ilości wody zarobowej. Zmniejszenie ilości wody zarobowej nie tylko wpływa na przyrost wytrzymałości, ale również wpływa na obniżenie temperatury zamarzania wody w mieszance. Dzieje się to za przyczyną wzrostu stężenia soli rozpuszczonych w wodzie w wyniku hydratacji cementu oraz soli pochodzących z domieszek przyśpieszających wiązanie i twardnienie, co w konsekwencji obniża temperaturę zamarzania wody w mieszance. Obniżenie ilości wody możemy osiągnąć stosując: domieszki redukujące lub znacznie redukujących wodę zarobową, stosowanie niższych konsystencji mieszanek betonowych, obniżenie punktu piaskowego, stosowanie kruszyw o niskiej wodo-żądności np.: kruszyw o mniejszej zawartości pyłów (kruszywa płukane), piasków o grubszym uziarnieniu.

Oprócz domieszkach redukujących wodę, zaleca się stosowanie produktów ochronnych tzw. domieszek „przeciwmrozowych” o działaniu napowietrzającym, przyspieszającym wiązanie i przyspieszającym twardnienie.  

Ważnym etapem bezpośrednio poprzedzającym ułożenie mieszanki betonowej jest przygotowanie miejsca wbudowania. Niedopuszczalne jest układanie betonu na zmrożone podłoże. Bezwzględnie należy oczyścić deskowanie oraz zbrojenie z lodu i śniegu. Temperatura deskowania oraz zbrojenia nie powinna być niższa niż +5°C. Z uwagi na zastosowane niższego w/c oraz niższej konsystencji należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe zagęszczenie. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy przystąpić do pielęgnacji.

Prawidłowa pielęgnacja ma za zadanie utrzymać temperaturę betonu powyżej 0°C do momentu osiągnięcia wytrzymałości bezpiecznej. W celu zapewnienia optymalnych warunków temperaturowych potrzebnych do prawidłowego przebiegu hydratacji stosuje się różne metody pielęgnacji. Najbardziej rozpowszechnioną praktyką jest stosowanie deskowań z materiałów chroniących beton przed utrata ciepła oraz szczelne osłonięcie betonowego elementu np.: matami słomianymi, z wełny mineralnej, folią bąbelkową itp.. Przedstawione działania mają na celu zachowanie ciepła ułożonej mieszanki wraz z ciepłem wydzielanym w czasie wiązania i twardnienia.

Uwzględnienie omówionych zagadnień w okresach obniżonych temperatur pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń i prawidłowe przeprowadzenie prac betoniarskich.

autor: pjurczuk
Kierownik Rozwoju Sprzedaży, ekspert ds. cementu białego i białej architektury, zajmuje się formułowaniem i realizacją strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży produktów branży budowlanej.

powrót do listy