Skuteczne zarządzanie budową
2015-12-01

Czy wiesz jak powinna wyglądać współpraca na budowie, jaka jest hierarchia oraz w jaki sposób powinna przebiegać komunikacja pomiędzy osobami zaangażowanym w realizację inwestycji. Zachęcamy do pobrania bezpłatnego materiału (w pdf) z radami naszego eksperta, który prowadził  konsultacje na Forum w dn. 12.11.2015.

 

W cyklu "Dzień z Ekspertem" pt.: Skuteczne zarządzanie budową (dn. 12.11.2015) nasz Ekspert Łukasz Łukasik odpowiadał on-line m.in. na pytania:
Co należy uwzględnić przy planowaniu budowy? Jakie prace powinien uwzględniać harmonogram, jakie sytuacje powinien przewidywać?

Harmonogram rzeczowo-finansowy, powinien obejmować wszystkie zakresy prac objęte umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Każdy z zakresów powinien być dokładnie opisany w kosztorysie szczegółowym uwzględniając zakres prac, użyte materiały i technologie. Ważnym jest tu podanie także terminów realizacji. Mając tak opisany przedmiot umowy jako inwestor możemy mieć pewność, że nie tylko otrzymamy usługę za którą zapłaciliśmy, ale także że zostanie ona wykonane w odpowiednim, z góry ustalonym terminie.

*       Jakie obowiązki należą do kierownika budowy?

Obowiązki kierownika budowy to:

*       protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

*       prowadzenie dokumentacji budowy;

*       zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami;

*       wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu;

*       zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

*       realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

*       zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót – szczególnie takich, które w trakcie dalszych prac ulegną zakryciu, jak np. izolacje przeciwwilgociowe fundamentów;

*       zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

*       przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

*       zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

*       uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykorzystywanej przy budowie (np. drogi);

*       stworzenie planu BIOZ.

Na podstawie wpisów i konsultacji na Forum powstał poradnik: Dzień z Ekspertem - Skuteczne zarządzanie budową, który można pobrać w formacie (PDF), w sekcji Sezam Wiedzy - Raporty i Poradniki. W trakcie Dnia z Ekspertem dyskusja była prowadzona w 2 tematach:

I Organizacja prac na budowie                               

a. Jak powinna wyglądać współpraca na budowie, jaka hierarchia, w jaki sposób przebiegać komunikacja pomiędzy osobami?
b. Jakie obowiązki należą do kierownika budowy?
c. Jak właściwie zorganizować teren budowy, co powinno się na nim znaleźć?
d. Jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać powodzeniu budowy, dotrzymania terminowości realizacji?

II Planowanie budowy                                   

a. Co należy uwzględnić przy planowaniu budowy? Jakie prace powinien uwzględniać harmonogram, jakie sytuacje powinien przewidywać?
b. W jaki sposób wybrać firmę budowlaną, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze?
c. Czy warto zamówić niezależny nadzór budowlany?


autor:
Renata Markowska-Cisak
Specjalista ds. Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM, koordynator projektów m.in. eFAKTURA, FairPay, redaktor i administrator Blog&Forum eCEMEX). Bogate doświadczenie zawodowe i szerokie zainteresowania. Myśl przewodnia: A lot of times, people don`t know what they want until you show it to them (Steve Jobs).

powrót do listy