Nowe zasady dotyczące umów zlecenie w 2016 roku
2016-01-19

Wraz z początkiem Nowego Roku w życie weszły nowe zasady dotyczące oskładkowania umów zleceń. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na czym one dokładnie polegają? Do tej pory osoby zatrudnione w kilku miejscach pracy w oparciu o wspomnianą umowę były objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi na podstawie tej umowy, która została zawarta jako pierwsza lub osobiście wskazana przez wykonującego zlecenie. Z kolei w odniesieniu do pozostałych umów zleceniobiorca mógł podlegać ubezpieczeniom społecznym, lecz było to zależne od jego dobrowolnej decyzji. Należy tu jednak dodać, iż w powyższym przypadku osoba wykonująca zlecenie, niezależnie od dokonanego wcześniej wyboru w sprawie ubezpieczeń społecznych, podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, takie postępowanie stanie się niemożliwe. Oznacza to, że ubezpieczenia społeczne obejmą każdą umowę zlecenie, z której wynagrodzenie będzie niższe niż minimalna płaca. W innej sytuacji zleceniobiorca wykonujący kilka umów nadal podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od pierwszej zawartej umowy, a z pozostałych ubezpieczenia będą – lub nie – odprowadzane w oparciu o dobrowolną decyzję. Podejmując kwestię zmian w zakresie oskładkowania umów zleceń, warto również wspomnieć o innych typach umów cywilnoprawnych, które zgodnie z treścią przepisu artykułu 2 ustawy 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mianem pracownika określają osobę wykonującą pracę w oparciu o umowę agencyjną, o dzieło bądź inną o świadczenie usług. Wobec nich wspomniany przepis stanowi, iż w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe bierze się pod uwagę także przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia bądź umowy o dzieło.

powrót do listy