RADYKALNE ZMIANY ZASAD DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ W 2016 ROKU
2016-06-06

RADYKALNE ZMIANY ZASAD DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ W 2016 ROKU

Praca w UE i poza jej terytorium, polska ustawa o pracownikach delegowanych, przepisy międzynarodowe, orzecznictwo, najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

 termin:

28 czerwca 2016r. KATOWICE

miejsce:

Park Hotel Diament ****

cena:

499 zł brutto

 20 maja 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, czyli wyjeżdżających tymczasowo za granicę w ramach umowy z krajowym pracodawcą. Ustawa zgodnie z dyrektywą wejdzie w życie 18 czerwca 2016 roku.

W związku z tym wiele firm stanie przed praktycznym problemem poznania i stosowania w praktyce zarówno polskich przepisów dotyczących zatrudnienia jak i regulacji międzynarodowych.

Ilość przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika za granicę oraz kolejne zapowiedzi dotyczące zaostrzenia przepisów w zakresie delegowania pracowników, wzbudzają kolejne wątpliwości dotyczące właściwego stosowania przepisów prawa.

 Przedsiębiorco jeśli:

 • nie znasz praw i obowiązków wynikających ze stosowania regulacji międzynarodowych
 • nieznane Ci są wymagania transgranicznego stosunku pracy
 • delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę
 • zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu
 • chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy
 • zamierzasz konkurować na Rynku Unijnym rozwijać oraz promować firmę za granicą
 • masz problemy z praktycznym stosowaniem zasad dotyczących swobody przepływu osób i usług w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej
 • nie wiesz jakie konsekwencje w zakresie ubezpieczeń społecznych rodzi wysłanie pracowników poza granice RP
 • obawiasz się kontroli zagranicznych służb zatrudnienia, Państwowej Inspekcji Pracy

to szkolenie jest dla Ciebie!  

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, które poprowadzi Ekspert PIP, specjalista w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców i delegowania pracowników polskich do pracy za granicę.

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego w stosunkach pracy, delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej oraz poza teren państw członkowskich lub delegowania cudzoziemców do Polski, zapoznają się z regulacjami unijnymi oraz prawem polskim.

Dodatkowo poruszane zagadnienia skonfrontowane będą z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, orzeczeniami sądów polskich oraz stanowiskami Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas szkolenia Inspektor PIP odpowie na pytania jak rozstrzygnąć kolizję przepisów zbiegających się systemów prawnych w przypadku ewentualnego sporu pracowniczego i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami – zalecenia pokontrolne PIP.

    Pracodawców, Właścicieli Firm

    Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych

    Specjalistów działów księgowości i finansów
    Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
    Przedstawicieli Związków Zawodowych
    Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Program szkolenia:

1. Omówienie wzajemnego oddziaływania przepisów międzynarodowych w zakresie stosunku pracy

 • Prawo Prywatne Międzynarodowe
 • Konwencja Rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
 • Rozporządzenie PEiR (WE) Nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, dla zobowiązań umownych (Rzym I)
 • Dyrektywa PEiR nr 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 • Rozporządzenie PEiR (WE) Nr 864/2007 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych

 2. Omówienie zasad prawa właściwego dla zobowiązań umownych w stosunkach pracy na podstawie Rozporządzenia PEiR (WE) Nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych

 • pracownicy państw których dotyczy rozporządzenie oraz wyłączenia
 • zakres przedmiotowy oraz wyłączenia
 • zasada swobody wyboru prawa dla stosunków pracowniczych oraz postępowanie w przypadku niedokonania wyboru
 • prawo właściwe w wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz orzecznictwa polskiego

 3. Wyjaśnienie zasad delegowania pracowników do pracy w krajach należących do Unii Europejskiej na podstawie polskich i unijnych przepisów w świetle Dyrektywa 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników

 • podstawowe definicje (pojęcie delegowania do innego państwa; pojęcie pracownika
 • delegowanego; podstawa, na jakiej pracownik może zostać delegowany
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy Dyrektywy
 • zasada korzystniejszości
 • obowiązki Państw Członkowskich wynikające z Dyrektywy
 • przepisy krajowe implementujące Dyrektywę 96/71/WE
 • praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników
 • omówienie stanowisk Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy
 • Podróż służbowa, a delegowanie w ramach świadczenia usług
 • Orzecznictwo ETS dotyczące delegowania pracowników (m.in. sprawy: Viking, Laval, Rüffert, Elektrobudowa)

 4. NOWOŚĆ!!! - Polska ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

 • obowiązki spoczywające na pracodawcach delegujących pracowników na terytorium RP
 • obowiązki spoczywające na pracodawcach delegujących pracowników z Polski do innych państw członkowskich UE
 • mechanizmy kontroli w państwie wysyłającym i goszczącym
 • uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

 5. Przybliżenie procedury delegowania polskich pracowników do pracy w krajach nienależących do Unii Europejskiej na podstawie obowiązujących przepisów

 • wykonywanie pracy przez pracownika w ramach podróży służbowej
 • delegowanie a podróż służbowa w świetle orzecznictwa sądowego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy
 • ustalenie zasad oraz świadczeń wynikających z pracy poza terytorium RP
 • konsekwencje zmian dokonanych w treści umowy o pracę
 • prawa i obowiązki pracownika tymczasowego wykonującego pracę poza granicami Polski, na podstawie umowy z agencją zatrudnienia

 6. Omówienie zobowiązań pozaumownych w świetle Rozporządzenie PEiR (WE) Nr 864/2007 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych

 • wskazania sprawy objętych Dyrektywą
 • obszar obowiązywania

 7. Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP

 • wymagania dla cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmiot zagranicznych mający siedzibę w krajach należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
 • spełnienie obowiązków wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce podmiot zagranicznych nie mający siedziby w krajach należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
 • zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów

 8. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami Polski oraz delegowanych do Polski

 • zasada jednego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • zasada dotycząca ubezpieczenia w kraju wykonywania pracy
 • wyjątki polegające na delegowaniu pracowników jednocześnie na teren kilku państw UE
 • uzyskania formularz A1 i procedura ubezpieczeniowej poprzedzającej jego uzyskanie
 • posługiwanie się Europejską Kartą Ubezpieczeń Zdrowotnych
 • zasady obejmowania unijnych regulacji do obywateli państw trzecich
 • w jakim kraju delegowany cudzoziemiec będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym

 

9. Kontrola dotycząca pracowników delegowanych

 • zakres kontroli polskich pracowników przez organy kontrolne na terenie państwa, do którego zostali delegowani pracownicy
 • uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w stosunku do delegowanych pracowników, realizowane przy wykorzystaniu systemu IMI
 • dokumenty, które wymagają organy kontrolujące wykonywanie pracy przez delegowanych

Metody prowadzenia warsztatów:

    indywidualne konsultacje,

    warsztaty,
    najczęstsze naruszenia, błędy
    aktualne stanowiska, interpretacje, orzecznictwo

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: "Prawo spółek", "Rejent", "Przegląd prawa handlowego", "Monitor prawa pracy", "Praca i zabezpieczenia społeczne", "Prawo Europejskie w praktyce", "Rzeczpospolita".

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

Szkolenia powiązane tematycznie:

9 czerwca 2016r. Katowice - BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice ****

MISTRZOWSKIE PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
poligon ćwiczeniowy praktycznych umiejętności, związanych z przygotowaniem i realizacją skutecznych prezentacji i przemówień

 9-10 czerwca 2016r. Szczyrk – Hotel Elbrus ***Wellness&SPA

SZTUKA EFEKTYWNOŚCI I ZARZĄDZANIA CZASEM
czyli jak w natłoku obowiązków pracować efektywniej, bez marnowania czasu, bez stresu, z satysfakcją? Unikalne warsztaty z Multiplanowania - metody osiągania celów i skutecznego działania
więcej>

 10 czerwca 2016r. Katowice – Park Hotel Diament ****

SKUTECZNY ŁOWCA TALENTÓW
Jak rekrutować najlepszych?
więcej>

 10 czerwca 2016r. Katowice – Park Hotel Diament ****

PERFECTING BUSINESS COMMUNICATION SKILLS
Emails, Letters and Telephones – language workshops for people using English at work.
więcej>

 17 czerwca 2016r. Katowice – Park Hotel Diament ****

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE RAD PRACOWNIKÓW
uprawnienia członków Rad a obowiązki pracodawców – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych
więcej>

Szkolenie odbędzie się w terminie:

28 czerwca 2016r. Park Hotel Diament ****

Katowice, ul. Wita Stwosza 37

 Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 , a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto.

 Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat szkoleń udzielają

Agnieszka Cwigon
tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl

Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl

powrót do listy