Nowy raport IEO nt. produkcji urządzeń OZE w Polsce
2016-06-11

Sektor produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii (OZE) nie jest monitorowany w Polsce w sposób systematyczny i kompletny, nie ma go w krajowych statystykach i wprost trudno jest badać i powiązać wpływ polityki państwa i regulacji krajowych oraz sytuacji na rynkach międzynarodowych na kondycje firm przemysłowych branży OZE. Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) dokonał aktualizacji bazy danych firm produkujących Polsce maszyny, urządzenia i komponenty na rynek OZE, przeprowadził analizę i ocenę możliwości rozwoju branży do 2020 i do 2030 roku.

Wg statystyk prowadzonych przez IEO, do końca roku 2014 energetyka odnawialna w Polsce w sumie stworzyła ponad 33,8 tys. miejsc pracy, przy czym w latach 2012-2014 odnotowano ubytek ok. 600-700 miejsc pracy. W 2014 roku w całej UE w sektorze OZE pracowało ponad 1,1 mln osób (w przeliczeniu na pełne etaty). Oznacza to, że Polska z 3% udziałem zatrudnienia w branży OZE nie wykorzystuje w pełni potencjału tworzenia miejsc pracy w tym obszarze. Najważniejszym, a z perspektywy możliwości eksportowych – wręcz nieograniczonym źródłem zwiększania zatrudnienia w energetyce odnawialnej jest krajowa produkcja urządzeń.

Przemysł energetyki odnawialnej stoi przed olbrzymią szansą i wyzwaniem. W celu wypełnienia zobowiązania Polski wobec UE: minimum 15% udziału energii z OZE w krajowym bilansie energetycznym, w latach 2016-2020 należy zrealizować inwestycje w nowe źródła OZE o łącznej mocy ponad 14,7 GW, w tym 5,5 GW w źródłach elektrycznych i 9,2 GW w źródłach cieplnych. W stosunku do roku 2015 moce i zdolności produkcyjne powinny wzrosnąć o 85% dla energii elektrycznej (tempo wzrostu 17% na rok) i o 77% dla ciepła (tempo wzrostu 15% na rok) do roku 2020. Łączne obroty na rynku inwestycji w OZE w okresie 2016-2020 powinny wynieść ponad 66 mld zł, w tym 25 mld zł na rynku ciepła z OZE oraz 24 mld zł na nowym, dynamicznym rynku tzw. małych źródeł i źródeł prosumenckich.

Szanse na zwiększenie konkurencyjności oraz dalszy rozwój krajowego przemysłu produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce należy szukać przede wszystkim w instrumentach polityki energetycznej i polityki przemysłowej. Problem przekracza ramy polityki resortowej. Jednakże należy zauważyć, że obecna polityka energetyczna sama w sobie jest źródłem największych barier dla rozwoju innowacyjnej gospodarki i zielonej energetyki. Dla rozwoju sektora OZE w Polsce, a w szczególności najbardziej obiecującego segmentu prosumenckiego w gospodarstwach domowych i w biznesie, niezbędny jest uczciwy ekonomicznie i sprawiedliwy społecznie oraz przewidywalny i stabilny system wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szansę na realizacje ww. zamierzeń daje „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, umożliwia wpisanie branży OZE w szerszą koncepcję rozwoju gospodarczego Polski. Wyniki raportu powinny być brane pod uwagę w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE oraz nad polityką energetyczną do 2050 r. i polityką innowacji.

powrót do listy