GORPLAST PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA

na osnowie włókniny poliestrowej podkładowa, odmiany PZ/3000
aprobata tech. IBDiM/AT/97-03-0133
CERTYFIKAT nr B/32/1/2001
CERTYFIKAT nr B/32/423/2000

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

 • podkładowa PZ/3000,

przeznaczone do wykonywania dwuwarstwowych izolacji przeciwwilgociowych w budownictwie mostowym, drogowym i kolejowym. Papa WZ/3000 jest rolowym materiałem izolacyjnym złożonym z włókniny poliestrowej przesyconej i powleczonej obustronnie masą asfaltową. Spód arkusza jest zabezpieczony przed sklejeniem w rolce cienką folią polietylenową, która ulega stopieniu w wyniku podgrzania płomieniem palnika gazowego podczas układania papy. Górna powierzchnia arkusza wykończona jest gruboziarnistą posypką mineralną.

Papa PZ/3000 różni się od papy WZ/3000 jedynie sposobem wykończenia górnej powierzchni. Górna powierzchnia jej arkusza wykończona jest cienką folią polietylenową.

Arkusz papy w rolce ma wymiary:

 • szerokość- 100 cm
 • długość- 750 cm

Gwarancja 10 lat

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA NA MOSTOWYCH OBIEKTACH DROGOWYCH I KOLEJOWYCH WG. APROBATY TECHNICZNEJ IBDiM NR AT/97-03-0133

Papy PZ/3000, i WZ/3000 są przeznaczone do wykonywania dwuwarstwowych izolacji przeciwwilgociowych na betonowych obiektach mostowych drogowych i kolejowych. Papa PZ/3000 przeznaczona jest do wykonywania dolnej warstwy izolacji. Papę wierzchniego krycia WZ/3000 układa się na papie PZ/3000jako górną warstwę izolacji. Izolację z pap termozgrzewalnych układa się na powierzchni betonu zagruntowanej asfaltowym środkiem gruntującym.

Do gruntowania zaleca się stosowanie lepiku asfaltowego na gorąco lub innych środków gruntujących takich jak Carbitex R, Abizol R, Cyklolep R, Askowil R, asfaltową emulsję anionową A lub AL, Bitgum, Torgum, Gumbit, Dysperbit.

Na obiektach drogowych nawierzchnię z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm należy układać i zagęszczać mechanicznie bezpośrednio na dwuwarstwowej izolacji wykonanej z pap PZ/3000 i WZ/3000.

Stosowanie jakichkolwiek dodatkowych warstw ochronnych izolacji pod nawierzchnię bitumiczną jest zbędne.

Na kolejowych obiektach mostowych na izolacji należy wykonywać warstwy ochronne np. z betonu cementowego o grubości 5 cm zbrojonego siatką 5 mm o oczkach 15 X 15 cm.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH

Roboty izolacyjne wykonywać należy przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej +5°C. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu. Kryteria oceny jakości podłoża betonowego, na którym dopuszcza się układanie izolacji są następujące

 • podłoże wytrzymałe - wytrzymałość podłoża badana metodą "pull-off" wynosi
  co najmniej 1,0 MPa,
 • podłoże suche - beton w stanie powietrzno suchym, bez widocznych śladów wilgoci i spowodowanych wilgocią zaciemnień,
 • podłoże czyste - powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń,
 • podłoże gładkie - lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie
  przekraczają +/- 5 mm,
 • podłoże równe - szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4 m ułożoną na betonie nie przekraczają 10 mm.

WARUNKI WYKONYWANIA IZOLACJI PRZECIWWODNYCH Z ASFALTOWYCH PAP TERMOZGRZEWALNYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

Izolację z pap PZ/3000 i WZ/3000 wykonuje się przez przyklejenie kolejno dwóch warstw papy na podłożu betonowym zagruntowanym środkiem gruntującym.

Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepności, a w niektórych przypadkach wytworzenie przyczepności izolacji do podłoża. Podłoże betonowe płyt pomostowych należy gruntować roztworami posiadającymi dopuszczenia wydane przez IBDiM.

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:

 • Należy gruntować podłoże dobrze przygotowane odebrane przez inspektora nadzoru. Powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie zużywając tyle środka gruntującego ile beton zdoła całkowicie wchłonąć. Klejenie arkuszy papy tworzących dolną warstwę izolacji następuje po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego.
 • Każdorazowo gruntować należy tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godz. przykleić izolację. Górną warstwę izolacji wykonuje się przyklejając arkusze papy WZ/3000 bezpośrednio na dolnej warstwie izolacji z papy PZ/3000. Dolnej warstwy izolacji nie należy gruntować. Powierzchnię arkusza papy podgrzewa się palnikiem gazowym do roztopienia asfaltowej masy izolacyjnej na spodniej stronie arkusza i dociska do podłoża.
 • Poszczególne arkusze papy łączy się ze sobą na zakład:
  • poprzeczny- 8 cm
  • podłużny- 15 cm

Do wykonania nawierzchni drogowej należy przystąpić natychmiast po ułożeniu izolacji. Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdów po izolacji, nie związany bezpośrednio z układaniem warstwy ochronnej lub nawierzchni jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Niedopuszczalne jest także składowanie na wykonanej izolacji materiałów i narzędzi.