GORPLAST PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA

na osnowie włókniny poliestrowej podkładowa, odmiany WZ/3000
aprobata tech. IBDiM/AT/97-03-0133
CERTYFIKAT nr B/32/1/2001
CERTYFIKAT nr B/32/423/2000

 

PRZEZNACZENIE I ZAKRES

Asfaltowe papy zgrzewalne na osnowie z włókniny poliestrowej przeznaczone są do:

 • wykonywania nowych warstwowych pokryć dachowych metodą zgrzewania,
 • renowacji starych pokryć dachowych,
 • wykonywania poziomych i pionowych izolacji wodoodpornych np. izolacji tarasów, łazienek, fundamentów itp.

Papy asfaltowe na osnowie z włókniny poliestrowej można stosować na wszelkich podłożach. Układanie pap metodą zgrzewania na podłożu drewnianym lub na izolacji termicznej ze względu bezpieczeństwa pożarowego nie jest wskazane.

Ze względu na zastosowaną osnowę papa posiada doskonałe właściwości fizyko-mechaniczne:

 • siła zrywająca przy rozciąganiu paska o szerokości 50 mm ze wszystkich kierunków-w granicach 1000 N,
 • wydłużenie przy zrywaniu we wszystkich kierunkach nie mniej niż 40%,
 • wysoka odporność na odkształcenia trwałe, przebicia, pęknięcia wywołane ruchami podłoża,
 • doskonała odporność biologiczna.

Gwarancja 10 lat


ZASADY WYKONYWANIA POKRYĆ

1. Zasady ogólne

 • roboty dekarskie należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C, w okresie pogody bezdeszczowej,
 • w razie konieczności prowadzenia prac podczas opadów atmosferycznych, należy stosować prowizoryczne zadaszenie ochronne,
 • do gruntowania podłoża nie wolno stosować roztworu smołowego,
 • szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm,
 • kierunek zakładów powinien być zgodny z kierunkiem spadku połaci dachowej,
 • zakłady poprzeczne górnej warstwy pokrycia powinny być przesunięte o 1/2 szerokości arkusza w stosunku do zakładów w warstwie dolnej -dot. pokryć dwuwarstwowych,
 • układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc połaci dachowej,
 • na połaciach dachowych o pochyleniu mniejszym niż 20% papę należy przyklejać pasmami równoległymi do okapu,
 • w załamaniach połaci dachowej, w koszach, korytach odwadniających i innych trudnych do obrabiania miejscach należy wzmocnić pokrycie dodatkową warstwą papy,
 • papy poszczególnych warstw pokrycia dachowego powinny być wywinięte na wystające pionowe elementy budynku na wysokość co najmniej 15 cm i powinny być zabezpieczone przed zsuwaniem się,
 • zakłady arkuszy warstw pokrycia dachowego nie mogą pokrywać się z przerwami w elementach konstrukcyjnych budynku,
 • połączenie pokrycia dachowego z elementami budynku wbudowanymi w dach lub go ograniczającymi powinny być wodoszczelne. Połączenie pokrycia dachowego z wpustami ściekowymi powinno być uszczelnione i dociśnięte kołnierzem kosza wpustu ściekowego,
 • pokryciom dachowym z papy zgrzewalnej mogą towarzyszyć obróbki dekarskie z papy zgrzewalnej.
  2. Przyklejanie papy do podłoża

a) papę można przyklejać po wyschnięciu roztworu gruntującego, tj. nie wcześniej niż 24 godz. od naniesienia go na podłoże i nie później niż po 48 godz. (aby uniknąć zapylenia powierzchni),

b) papę należy przyklejać do podłoża i sklejać między sobą metodą zgrzewania nadtapiając masę powłokową od strony przekładki antyadhezyjnej.
Papę GORPLAST można również układać metodą tradycyjną tj. za pomocą lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco. Przy tej metodzie należy wcześniej usunąć przekładkę antyadhezyjną od strony klejenia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących papę przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki papy układać na równym podłożu, w pozycji stojącej. Rolki papy należy przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed opadami atmosferycznymi, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy.

WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE

 

Własności

Wymagania

Siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy szerokości 50 mm (N)

 

- wzdłuż
- w poprzek
- diagonalnie

900
700
800

Wydłużenie przy zerwaniu (%)wzdłuż
- w poprzek
- diagonalnie

>40
>40
>40

Giętkość:

 

w temp. 0 °C na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm

brak rys i pęknięć

Odporność na działanie temp. 70 °C w ciągu 2h

brak zgrubień oraz pojawiania się ściekania masy

Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o ciśnieniu 0,5MPa w ciągu 10 min.

nie przesiąka