WELPLAST PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA

na osnowie welonu z włókien szklanych, podkładowa, odmiana PZP/2500, wg aprobaty tech. ITB AT-15-2962/98
CERTYFIKAT nr B/32/170/2001

 


PRZEZNACZENIE l ZAKRES STOSOWANIA

Papa WELPLAST PZP/2500 przeznaczona jest do wykonywania:

 • spodniej warstwy pokryć dachowych
 • poziomych i pionowych izolacji przeciw wilgociowych i wodoszczelnych.

Gwarancja 5 lat

ZASADY WYKONYWANIA POKRYĆ

 • Przygotowanie podłoża
  Podłoże betonowe lub z zaprawy cementowej powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone, a następnie zagruntowane. Do gruntowania podłoża zaleca się stosowanie lepiku asfaltowego na gorąco lub innych środków gruntujących takich jak np.:Abizol R, Cyklolep R, Askowil R, asfaltową emulsjęanionowąA lub AL.
 • Układanie papy
  Papę Welplast układa się metodą zgrzewania nadtapiając masę powłokową, przy czym przekładkę antyadhezyjną z wierzchniej strony która jest grubsza należy usunąć, a przekładkę ze spodniej strony (cieńszą) należy przetopić palnikiem. Papę WELPLAST można układać również metodą tradycyjną, tj. za pomocą lepiku asfaltowego na gorąco, pamiętając o usunięciu ze spodniej strony papy przekładki antyadhezyjnej, gdyż temperatura lepiku jest zbyt niska do jej przetopienia.
  Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek murów. kominów. Po wykonaniu prac wstępnych można przystąpić do wykonania właściwego pokrycia. Papę należy układać na zakład, zarówno wzdłuż długości jak i wzdłuż szerokości papy, Zakłady te powinny wynosić ok. 10 cm . W przypadku, gdy spadek połaci dachowej jest mniejszy niż 30% papę układa się pasami równoległymi do okapu, gdy spadek połaci jest większy niż 30% - pasami prostopadłymi do okapu. Roboty należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C.
  Podczas klejenia papy metodą zgrzewania należy przestrzegać następujących zasad:
  • palnik gazowy na gaz propan-butan należy ustawić tak, aby podgrzewał zarówno wstęgę papy od strony przekładki jak i podłoże
  • płomień palnika powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania
  • o dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe; płomień należy ciągle przemieszczać w miarę nadtapiania masy powłokowej
  • niedopuszczalne jest miejscowe, skoncentrowane nagrzewanie papy, powodujące nadmierny spływ masy lub jej zapalenie
  • palnik powinien znajdować się w odległości 10 -15 cm od powierzchni papy
  • fragment z nadtopioną masą powłokową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża na całej szerokości wstęgi papy.

WARUNKI BHP l P. PÓZ. PRZY WYKONYWANIU POKRYCIA.

Przy wykonywaniu robót dekarskich należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP i P. Póz. w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem następujących zaleceń:

 • roboty dekarskie można wykonywać jedynie przy dostatecznej widoczności. Po zmierzchu, a także podczas gęstej mgły. deszczu, opadów śnieżnych, gołoledzi prace dekarski należy bezwzględnie przerwać.
 • pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów oraz na dachach o spadku powyżej 30% powinni korzystać z pasów bezpieczeństwa

W przypadku prowadzenia robót przy użyciu lepiku asfaltowego na gorąco należy pamiętać, że:

 • przy stanowisku podgrzewania lepiku należy umieścić zestaw przeciwpożarowy
 • palącego się lepiku nie należy gasić wodą
 • bezpośrednio przy stanowisku grzania lepiku nie należy składować materiałów bitumicznych
 • pracownicy wykonujący pokrycia dachowe muszą być ubrani w odpowiednią odzież ochronną, a w szczególności nosić obuwie, zapobiegające poślizgnięciu się na połaciach dachowych

PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących papę przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych z dala od grzejników. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa pożarowego budynki magazynowe powinny odpowiadać co najmniej klasie D bezpieczeństwa pożarowego oraz, że w pobliżu materiałów bitumicznych nie należy składować materiałów łatwozapalnych.
Papę można przewozić dowolnymi środkami transportu, ale w sposób zabezpieczający ją przed wpływami atmosferycznymi. Rolki powinny być ułożone w pozycji stojącej, w jednej warstwie w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy

WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE

 

Własności

Wymagania

Rodzaj i gramatura osnowy.[g/m2]

welon szklany >= 100

Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie,[g/m2]
- wartość średnia, nie mniej niż

2500

Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o ciśnieniu 0,1MPa w ciągu 24 h

niedopuszczalne

Giętkość w temp. 0 °C na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm


niedopuszczalne rysy i pęknięcia

Odporność na działanie podwyższonej temperatury (70ą2°C) w ciągu 2h
niedopuszczalne tworzenie się zgrubień i spływanie masy przy dolnej krawędzi
Siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy szerokości 50 mm (N), nie mniej niż

wzdłuż
w poprzek

300
200

Wydłużenie względne przy zerwaniu (%), nie mniej niż

wzdłuż
w poprzek

2
2
Odporność na zmęczenie
Brak uszkodzeń wpływających na utratę szczelności papy