WELPLAST PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA

na osnowie welonu z włókien szklanych, wierzchniego krycia, WELPLAST WZP/2500,
wg aprobaty tech. COBR PIB AT/2000-11-0046
CERTYFIKAT nr B/32/150/2000


PRZEZNACZENIE

Papa asfaltowa zgrzewalna WELPLAST WZP/2500 przeznaczona jest do:

 • wykonywania wierzchniej warstwy nowych wielowarstwowych pokryć dachowych
 • renowacji starych pokryć

Gwarancja 5 lat

ZASADY WYKONYWANIA POKRYĆ

Papę WELPLAST WZP/2500 układa się metodą zgrzewania nadtapiając masę powłokową, od strony przekładki antyadhezyjnej. Papę można układać również metodą tradycyjną tj. za pomocą lepiku asfaltowego na gorąco, ale w takich przypadkach należy pamiętać o usunięciu przekładki antyadhezyjnej, gdyż temperatura lepiku jest zbyt niska do jej przetopienia.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek murów, kominów itp. Po wykonaniu prac wstępnych można przystąpić do wykonania właściwego pokrycia. Papę należy układać na zakład, zarówno wzdłuż długości jak i wzdłuż szerokości wstęgi. Zakłady te powinny wynosić ok. 10cm. W przypadku, gdy spadek połaci dachowej jest mniejszy niż 30% papę układa się pasami równoległymi do okapu, gdy spadek połaci jest większy niż 30% - pasami prostopadłymi do okapu. Roboty należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C.
Podczas klejenia papy metodą zgrzewania należy przestrzegać następujących zasad:

 • palnik gazowy na gaz propan-butan należy ustawić tak, aby podgrzewał zarówno wstęgę papy od strony przekładki jak i podłoże
 • płomień palnika powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewania i nie powinien kopci
 • dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe; płomień należy ciągle przemieszczać w miarę nadtapiania masy powłokowej
 • niedopuszczalne jest miejscowe, skoncentrowane nagrzewanie papy, powodujące nadmierny spływ masy lub jej zapalenie
 • palnik powinien znajdować się w odległości ok. 10 - 15 cm od powierzchni papy
 • fragment z nadtopioną masą powłokową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża na całej szerokości wstęgi papy

WARUNKI BHP l P.POŻ. PRZY WYKONYWANIU POKRYCIA

Przy wykonywaniu robót dekarskich należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP i p. poż. w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem następujących zaleceń:

 • roboty dekarskie można wykonywać jedynie przy dostatecznej widoczności; po zmierzchu, a także podczas gęstej mgły, deszczu, opadów śnieżnych, gołoledzi prace dekarskie należy bezwzględnie przerwać
 • pracownicy pracujący w pobliżu okapów oraz na dachach o spadku powyżej 30% powinni korzystać z pasów bezpieczeństwa

W przypadku prowadzenia robót przy użyciu lepiku asfaltowego na gorąco należy pamiętać że:

 • przy stanowisku podgrzewania lepiku należy umieścić zestaw przeciwpożarowy
 • palącego się lepiku nie należy gasić wodą
 • bezpośrednio przy stanowisku grzania lepiku nie należy składować materiałów bitumiczny
 • pracownicy wykonujący pokrycia dachowe muszą być ubrani w odpowiednią odzież ochronną, a w szczególności nosić obuwie, zapobiegające poślizgnięciu się na połaciach dachowych

PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących papę przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa pożarowego budynki magazynowe powinny odpowiadać co najmniej klasie D bezpieczeństwa pożarowego oraz. że w pobliżu materiałów bitumicznych nie należy składować materiałów łatwo zapalnych.
Papę można przewozić dowolnymi środkami transportu, ale w sposób zabezpieczający ją przed wpływami atmosferycznymi. Rolki powinny być ułożone w pozycji stojącej, w jednej warstwie w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy

 

WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE

 

Własności

Wymagania

Rodzaj i gramatura osnowy.[g/m2]

100

Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie, nie mniej niż [g/m2]

2500

Giętkość w temp. 0 °C przy przeginaniu na półobwodzie walca o średnicy 30 mm

niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć na zewnętrznej stronie

Odporność na działanie podwyższonej temperatury (70ą2°C) w ciągu 2h


niedopuszczalne tworzenie się zgrubień i spływanie masy przy dolnej krawędzi

Przesiąkliwość przy ciśnieniu 0,3 MPa w ciągu 24 h
niedopuszczalne
Siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy szerokości 50 mm (N), nie mniej niż

wzdłuż
w poprzek

300
200

Wydłużenie względne przy zerwaniu (%), nie mniej niż

wzdłuż
w poprzek

2
2
Klasyfikacja ogniowa
Materiał trudno zapalny