PAPA ASFALTOWA

na osnowie welonu z włókien szklanych, wierzchniego krycia odmiany W/64/1200, W/100/1400 i W/100/1600
wg PN-B-27620 CERTYFIKAT nr B/32/211/2001PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych stosuje się zgodnie z PN-B-10240:1980:

  • w zabezpieczeniach wodochronnych warstwowych, w połączeniu z innymi rodzajami pap,
  • w pokryciach dachowych wielowarstwowych jako jedną z warstw,
  • w pokryciach dachowych wyłącznie na sztywnym podłożu.

Papy na welonie z włókien szklanych nie zgina się i nie wywija na ściany lub inne powierzchnie pionowe.

ZASADY WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH

1. Zasady ogólne

  • roboty dekarskie należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C, w okresie bezdeszczowym,jeżeli prace prowadzone są na zewnątrz budynku.

2. Zasady szczegółowe - etap wykonywania prac

Etap I- Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być równe, czyste, odpylone, sztywne, bez ubytków i raków, o narożach zaokrąglonych promieniem min. 3cm.
a) podłoże betonowe - do gruntowania można stosować roztwory asfaltowe np. Abizol R, Cyklolep R, masy asfaltowo - gumowe, asfaltową emulsję anionową,
b) podłoże drewniane - nie gruntować. Drewno zabezpieczyć przeciw grzybom

 

Etap II - Przyklejanie papy do podłoża:
a) do przyklejenia papy można przystąpić po wyschnięciu roztworu gruntującego, tj. nie wcześniej niż po 24 godz. od naniesienia go na podłoże.
b) do klejenia można stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco lub masy klejące stosowane na zimno. Masy klejące na zimno można stosować pod warunkiem że, wierzchnia warstwa będzie również klejona masami na zimno. Przy użyciu mas klejących na zimno należy smarować zarówno podłoże, jak i papę, przy czym przed sklejeniem odczekać, aby umożliwić odparowanie rozpuszczalnika.
c) poszczególne odcinki przyklejanej papy nie powinny być dłuższe niż 6-8 m,
d) szerokość zakładów papy powinna wynosić ok. 10 cm,
e) przy pochyleniu połaci dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu,
f) przy pochyleniu połaci dachowej powyżej 20% papę należy kleić pasami prostopadłymi do okapu,
g) do podłoża drewnianego papę można mocować za pomocą gwoździ papowych tzw. "papiaków"

ETAP III - Wykonywanie pokrycia:
do przyklejania papy można stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco lub masy klejące stosowane na zimno,
przy pochyleniu połaci dachowej do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okap
przy pochyleniu połaci dachowej powyżej 20% papę należy kleić pasami prostopadłymi do okapu,
w zależności od liczby warstw wykonywanego zabezpieczenia wodochronnego należy przesuwać poszczególne pasma papy względem siebie o:
-1/2 szerokości arkusza przy izolacji dwuwarstwowej,
-1/3 szerokości arkusza przy izolacji trójwarstwowej,
papę asfaltową na welonie z włókien szklanych należy przyklejać do. podłoża za pomocą lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco ogrzanego do temperatury 160-180°C.
Najlepsze sklejenia uzyskuje się smarując zarówno podłoże. jak i papę lepikiem.

 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, a rolki papy powleczone wodną zawiesiną substancji mineralnych na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, przy czym rolki powinny być ułożone równolegle do siebie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1 200 sztuk rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
Rolki papy. należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Rolki papy z posypką przewozi się w pozycji stojącej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wodną zawiesiną substancji mineralnych przewozi się na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, układane długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej jego szerokości tak. aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza się transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 mm.

WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE

Własności

W/64/1200

W/100/1400
W/100/1600
Siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy szerokości 50 mm średnio z dwóch kierunków, N nie mniej niż

200

280
Wydłużenie przy zerwaniu, % nie mniej niż

2

Giętkość:w temp. 20ą2°C przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 40 mm

 

niedopuszczalne jest powstanie na zewnętrznej stronie rys i pęknięć
Odporność na działanie temp. 70 °C w ciągu 2h
niedopuszczalne tworzenie się zgrubień oraz pojawiania się ściekania masy
Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wys. 500 w czasie 100 h
niedopuszczalne